LG Hamburg, Urteil vom 12.03.2010 - 308 O 640/08
Fundstelle
openJur 2010, 642
  • Rkr:
  • AmtlSlg:
  • PM:
BVerwG
vom 27.03.1958 - I C 169.57
BGH
vom 19.04.2007 - I ZR 35/04
LG Kiel
vom 23.11.2007 - 14 O 125/07
LG Hamburg
vom 12.11.2008 - 308 O 548/08
BGH
vom 11.03.2004 - I ZR 304/01
BVerfG
vom 27.02.2008 - 1 BvR 370/07
BGH
vom 22.01.1987 - III ZR 271/85
BGH
vom 29.05.1964 - Ib ZR 4/63
BGH
vom 09.06.1983 - I ZR 70/81
OLG Koblenz
vom 11.05.1994 - 6 U 1831/92