BGH, Urteil vom 10.04.2018 - VI ZR 396/16
Fundstelle
openJur 2018, 5593
  • Rkr:
  • AmtlSlg:
  • PM:
OLG Hamburg
vom 19.07.2016 - 7 U 11/14
LG Hamburg
vom 13.12.2013 - 324 O 400/13
BGH
vom 27.09.2016 - VI ZR 250/13
EGMR
vom 24.02.2015 - 21830/09
EGMR
vom 16.01.2014 - 45192/09