BVerfG, Urteil vom 20.04.2016 - 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09
EGMR
vom 12.01.2016 - 37138/14
EGMR
vom 04.12.2015 - 47143/06
EGMR
vom 18.11.1977 - 5029/71
EGMR
vom 29.06.2006 - 54934/00
BVerfG
vom 20.04.2016 - 1 BvR 966/09
BVerfG
vom 12.03.2003 - 1 BvR 330/96
BVerfG
vom 24.06.2003 - 2 BvR 685/03
BVerfG
vom 14.03.1972 - 2 BvR 41/71
BVerfG
vom 15.01.2002 - 1 BvR 1783/99
BVerfG
vom 10.03.2008 - 1 BvR 2388/03