OLG Karlsruhe, Urteil vom 18.06.2015 - 9 U 23/14
Fundstelle
openJur 2016, 9784
  • Rkr:
  • AmtlSlg:
  • PM:
BGH
vom 26.02.1960 - 4 StR 582/59
OLG Karlsruhe
vom 19.05.2010 - 4 W 23/10
OLG Düsseldorf
vom 21.07.1994 - 18 U 25/94
LG Freiburg
vom 17.01.2014 - 5 O 258/13
OLG Hamm
vom 21.03.1997 - 11 U 179/96
OLG Hamm
vom 17.01.1994 - 6 U 83/93