OLG Hamburg, Urteil vom 18.04.2013 - 3 U 142/11
Fundstelle
openJur 2013, 27704
  • Rkr:
  • AmtlSlg:
  • PM:
LG Hamburg
vom 29.03.2011 - 407 HKO 7/11
BGH
vom 13.09.2012 - I ZR 230/11
OLG Hamburg
vom 19.10.2000 - 3 U 12/00
OLG Hamburg
vom 29.03.2007 - 3 U 193/06
BGH
vom 27.02.1980 - I ZR 8/78
OLG Köln
vom 22.01.2008 - 3 U 77/06
OLG Hamburg
vom 21.12.2006 - 3 U 77/06
BGH
vom 10.12.2009 - I ZR 149/07
BGH
vom 23.10.1970 - I ZR 86/69