LG Köln, Urteil vom 09.08.2011 - 81 O 42/11
Fundstelle
openJur 2012, 81598
  • Rkr:
  • AmtlSlg:
  • PM:
LG Hamburg
vom 31.08.2006 - 315 O 279/06
BGH
vom 24.03.2011 - I ZR 108/09
LG Hamburg
vom 31.08.2006 - 315 O 279/06
LG Stuttgart
vom 27.01.2009 - 41 O 101/08