LG Hamburg, Urteil vom 09.07.2004 - 308 O 269/03
Fundstelle
openJur 2009, 798
  • Rkr:
  • AmtlSlg:
  • PM:
BGH
vom 07.02.2002 - I ZR 304/99
LG Hamburg
vom 09.04.1999 - 308 O 332/97
OLG Hamburg
vom 01.11.2001 - 3 U 115/99
BGH
vom 17.06.1992 - I ZR 107/90
BGH
vom 26.09.1985 - I ZR 86/83
BPatG
vom 07.08.2000 - 5 W (pat) 15/98