LG Hamburg, Urteil vom 14.05.2004 - 308 O 485/03
Fundstelle
openJur 2009, 797
  • Rkr:
  • AmtlSlg:
  • PM:
BGH
vom 07.02.2002 - I ZR 304/99
LG Hamburg
vom 09.07.2004 - 308 O 269/03
LG Hamburg
vom 09.04.1999 - 308 O 332/97
BGH
vom 14.04.1988 - I ZR 99/86
BGH
vom 27.05.1981 - I ZR 102/79
BGH
vom 19.01.1979 - I ZR 166/76
BGH
vom 10.10.1973 - I ZR 93/72
OLG Hamburg
vom 01.11.2001 - 3 U 115/99
BGH
vom 13.02.1981 - I ZR 43/79
BGH
vom 30.10.1956 - I ZR 199/55