BGH, Urteil vom 28.10.2011 - V ZR 39/11
Fundstelle
openJur 2011, 117779
  • Rkr:
  • AmtlSlg:
  • PM:
LG Karlsruhe
vom 18.01.2011 - 11 S 211/09
BGH
vom 20.05.2011 - V ZR 99/10
BGH
vom 06.11.2009 - V ZR 73/09
BGH
vom 27.11.2007 - X ZR 144/06
AG Radolfzell am Bodensee
vom 12.11.2009 - 3 C 251/09