LG München I, Urteil vom 09.05.2011 - 1 S 22360/10
Fundstelle
openJur 2012, 115887
  • Rkr:
  • AmtlSlg:
  • PM:
OLG Jena
vom 25.08.2004 - 2 U 169/04
BGH
vom 02.10.2009 - V ZR 235/08
BGH
vom 16.01.2009 - V ZR 74/08
LG Lüneburg
vom 06.03.2008 - 2 T 21/08
LG München I
vom 28.06.2007 - 1 T 2063/07
BayObLG
vom 20.11.2002 - 2Z BR 144/01
BayObLG
vom 18.08.2004 - 2Z BR 114/04
BayObLG
vom 24.11.2004 - 2Z BR 156/04
BGH
vom 10.09.1998 - V ZB 11/98