Strafrecht

12112 Entscheidungen
Strafprozessrecht Prozess- und Verfahrensrecht Strafrecht
§ 71 IRG; § 2 ÃœAG; § 3 ÃœberstÃœbk; § 3 ZP-ÃœberstÃœbk
Verfassungsrecht Strafrecht
Artt. 1, 2, 3, 101 GG; § 106 JGG
Strafrecht Prozess- und Verfahrensrecht Strafprozessrecht
§ 57 StGB; §§ 309, 454 StPO; § 54 IRG; § 9 ÜberstÜbk; § 8 EG-VollstrÜbk