§ 28 BDSG
Zivilrecht Datenschutzrecht Wettbewerbsrecht
§§ 3, 4 Nr. 11, 7 Abs. 1 UWG; § 28 Abs. 3 BDSG
Berufsrecht Datenschutzrecht Wettbewerbsrecht Zivilrecht
§ 1 UWG; Art. 12 GG; §§ 28, 35 BDSG; § 43b BRAO
Gewerblicher Rechtschutz Zivilrecht
§§ 3, 7, 8 UWG; §§ 27, 28, 35 BDSG